Noms Valencians
castellà

Tomeu 

Tomeu 

És un hipocorístic del nom Bertomeu.