Noms Valencians
castellà

Tonico 

Tonico 

És un hipocorístic del nom Antoni.