Noms Valencians
castellà

*Eliseu 

*Eliseu 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

De l'hebreu, "Deu ha salvat" o "Deu és salvació".

Nom bíblic, Eliseu fon un profeta hebreu discípul i successor d'Elies que obrà molts milacres.

Eliseo