Noms Valencians
castellà

Eligi 

Eligi 

D'orige incert, podria derivar del llatí, del verp "elegir" en el sentit de "el elegit"; o podria ser una variant de Elicius, sobrenom de Júpiter en el llenguage augural romà en un significat derivat de "fer eixir, provocar, atraure".

Eligio