Noms Valencians
castellà

Tano 

Tano 

És un hipocorístic del nom Gayetà.