Noms Valencians
castellà

*Joanot 

*Joanot 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

És un hipocorístic del nom Joan.