Noms Valencians
castellà

*Felo 

*Felo 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

És un hipocorístic del nom Rafel.