Noms Valencians
castellà

Cecili  i Cecília 

Cecili  i Cecília 

D'orige incert. Tradicionalment s'ha considerat procedent del llatí "cego".

Santa Cecília és la patrona dels músics per tradició popular.

Cecilio