Noms Valencians
castellà

*Borja 

*Borja 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Alusiu a Sant Francesc de Borja. El llinage Borja procedix de la població aragonesa homònima, i este topònim és un derivat de la paraula "torre" en àrap.

Borja és un llinage d'orige aragonés ben conegut gràcies a una important família noble valenciana a la que pertanyien Sant Francesc de Borja i dos papes valencians, Calixt III i Aleixandre VI.

Sant Francesc de Borja, (1510-1572), naixcut en Gandia, fill de Joan de Borja i besnet del papa Aleixandre VI, fon duc de Gandia.

Borja