Noms Valencians
castellà

Voro 

Voro 

És un hipocorístic del nom Salvador.