Noms Valencians
castellà

*Pompeya  i *Pompeu 

*Pompeya  i *Pompeu 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del llatí, "quint".

En orige designava al fill que naixia en quint lloc.

Pompeya