Noms Valencians
castellà

*Miquelot 

*Miquelot 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

És un hipocorístic del nom Miquel.