Noms Valencians
castellà

Concepció 

Concepció 

Alusiu a la festa catòlica de l'Immaculada Concepció de la Mare de Deu, dogma segons el qual, per privilegi diví, la Mare de Deu fon concebuda sense la màcula del pecat original.

Concepción