Concepció

Concepció(♀)

Orige i significat

Alusiu a la festa catòlica de l'Immaculada Concepció de la Mare de Deu, dogma segons el qual, per privilegi diví, la Mare de Deu fon concebuda sense la màcula del pecat original.

En castellà

Concepción