Noms Valencians
castellà

Altea 

Altea 

Del grec, provablement derivat de "sanar, curar-se".

En la mitologia grega, nom de la mare de Meleagre i Deyanira, l'esposa d'Heracles.

Homònim d'una coneguda població costera valenciana. El topònim és d'orige incert, provablement no estiga relacionat en el nom de batisme, pero segurament influí en la seua divulgació.

També homònim de la veu "altea" que significa "altura, elevació" i és també una forma de tractament especial a la realea i noblea.

Altea