Verònica

Verònica(♀)

Orige i significat

Del grec, "la que porta la victòria".

Observacions

Segons la tradició cristiana, Santa Verònica secà el rostre ensanguinat de Crist en un drap que originà la famosa relíquia de la Verònica. És per això que s'ha intentat emparentar el nom en l'expressió llatina "vera icon", que designa les relíquies considerades imàgens verdaderes de Crist.

En castellà

Verónica