Noms Valencians
castellà

*Tono 

*Tono 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

És un hipocorístic del nom Antoni.