Noms Valencians
castellà

*Antoni  i Antònia 

*Antoni  i Antònia 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Tonico, Tono, Tonica i Tona

D'orige possiblement etrusc.

És un nom romà antic.

Antonio