Noms Valencians
castellà

*Sol 

*Sol 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Hipocorístic de Soletat, i en referència també a la purea i resplandor de l'astre rei.

Sol