Noms Valencians
castellà

*Sinesi 

*Sinesi 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del grec, "sagaç, inteligent".

Sinesio