Senén

Senén(♂)

Orige i significat

És un hipocorístic del nom Senent.

En castellà