Noms Valencians
castellà

*Rosa 

*Rosa 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del llatí, "rosa", pero també en confluència de formes hipocorístiques de noms germànics en radicals que signifiquen "cavall" o "glòria, fama".

Durant l'edat mija, la rosa és símbol de bellea i purea, atributs de la Mare de Deu.

Rosa