Noms Valencians
castellà

Quintilià 

Quintilià 

Del llatí, "quint" o "el quint més".

En orige degué designar al fill que naixia en quint lloc o en el quint més.

Quintiliano