Noms Valencians
castellà

*Quelo 

*Quelo 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

És un hipocorístic del nom Miquel.