Noms Valencians
castellà

Primitiu  i Primitiva 

Primitiu  i Primitiva 

Del llatí, "primigeni, el primer".

En orige degué designar al primer fill, el primogènit.

Primitivo