Noms Valencians
castellà

*Perpetu  i Perpètua 

*Perpetu  i Perpètua 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del llatí, "perpetu, permanent, etern".

Degué aplicar-se originalment en el sentit de "longeu, de llarga vida". Despuix, en época cristiana faria alusió a la vida eterna.

Perpetuo