Noms Valencians
castellà

*Perot 

*Perot 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

És un hipocorístic del nom Pere.