Noms Valencians
castellà

*Josep  i *Josepa 

*Josep  i *Josepa 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Pep, Pepico, Pepa i Pepica

De l'hebreu, se li atribuïxen els significats "Deu ha borrat" i "que Deu afigga [un atre fill]" per dos passages de la Bíblia referits a Josep, patriarca, i fill de Jacop i Raquel.

Nom d'alguns personages de l'Antic Testament. La seua gran popularitat es deu a Sant Josep de Nazaret, pare adoptiu de Jesús de Nazaret i marit de la Mare de Deu.

Sant Josep és patró de la família, del treball, i de l'Iglésia universal.

José