Noms Valencians
castellà

*Pep 

*Pep 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

És un hipocorístic del nom Josep.