Noms Valencians
castellà

*Pamela 

*Pamela 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Nom inventat per Philip Sidney en el poema Arcadia (1580). Es creu que el construí basant-se en el grec en el significat de "tot mel, tot dolçor".

Représ i popularisat en el 1740 pel noveliste Samuel Richardson per a la protagonista de la novela del mateix nom.

Hui se li diu pamela a un sombrero de palla d'ala ampla degut a que la protagonista de la novela de Samuel Richardson el duya.

Pamela