Noms Valencians
castellà

*Ot 

*Ot 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del germànic, derivat de radical que significa "possessió, riquea".

Odón