Noms Valencians
castellà

*Nofre 

*Nofre 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

És un hipocorístic del nom Onofre.

Onofre