Noms Valencians
castellà

Neso 

Neso 

És un hipocorístic del nom Ginés.