Noms Valencians
castellà

*Nelot 

*Nelot 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

És un hipocorístic del nom Manuel.