Noms Valencians
castellà

*Nelo 

*Nelo 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

És un hipocorístic del nom Manuel.