Noms Valencians
castellà

*Melchor  i *Melchora 

*Melchor  i *Melchora 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

D'orige incert, possiblement de l'hebreu, "el meu rei [Deu] és llum".

Nom d'un dels tres reis macs que es nomenen en els apòcrifs, que van a ofrenar i adorar a Jesús. Melchor és el representant dels fills de Sem, pobles semites mediterràneus, portador d'or.

Melchor