Noms Valencians
castellà

Maria 

Maria 

D'orige incert, provablement egipci, diminutiu de "amada".

En l'Antic Testament apareix una única Maria, profetisa germana de Moisés i Aaron, d'ahí l'hipòtesis de que siga d'orige egipci.

En l'época de Jesucrist ya és un nom freqüent i en el Nou Testament apareixen varis personages en este nom, a banda de la Mare de Deu, Maria Magdalena, Maria de Betània, etc.

Santa Maria d'Alzira, patrona de Carlet i Alzira junt als seus germans Bernat i Gràcia. Naixcuda en el nom Zaida, convertida al cristianisme pel seu germà Bernat, son pare era senyor de Carlet. El seu germà Almanzor, que havia succeït a son pare, manà perseguir i matar als seus germans per haver abandonat la fe musulmana. Foren capturats i martirisats pels seus guàrdies quan fugien de Carlet cap a Alzira l'any 1180.

María