Noms Valencians
castellà

Mònica 

Mònica 

Tradicionalment s'ha pensat que ve d'una veu del llatí que significa "anacoreta, flare", que a la seua volta ha segut presa d'una atra del grec que significa "únic, solitari". Modernament pareix més provable que siga un nom d'orige púnic.

Mónica