Noms Valencians
castellà

Màrio 

Màrio 

D'orige incert, podria derivar del llatí "varó, mascle", o d'algun atre nom etrusc o osc.

És falsa la creència de que Màrio és el masculí de Maria.

Mario