Noms Valencians
castellà

Lluci 

Lluci 

Luci

D'orige incert, encara que tradicionalment s'ha cregut que deriva del llatí, "llum".

Lucio