Lluïsa

Lluís(♂) i Lluïsa(♀)
Hipocorístics: Uiso(♂) i Uisa(♀)

Orige i significat

Variant procedent del francés antic del nom germànic Clodoveu.

Observacions

Díhuit reis de França dugueren este nom, un d'ells, Lluís IX, canonisat en el sigle XIII, lo que contribuí a la seua popularisació.

Entre els sants que el popularisaren ací tenim a Sant Lluís Beltran (1526-1581), dominic valencià, apòstol de Colòmbia i Mèxic.

En castellà

Luis