Noms Valencians
castellà

Llàzer 

Llàzer 

De l'hebreu, "Deu ha socorregut".

Nom bíblic que apareix en el Nou Testament en dos personages que són ajudats per Jesús.

El nom es popularisà durant l'edat mija, i en vàries llengües romàniques prengué el significat de "pobre i pollós" en alusió al pobre Llàzer de la paràbola de Sant Lluc, cap. 16: "Un pobre, Llàzer de nom, estava tirat a la porta d'ell [el ric], tot ell ple d'apostemes, esperant satisfer la seua fam ab lo que caïa de la taula del ric; pero inclús els gossos se li acostaven i li llepaven les úlceres."

D'ahí l'expressió "estar fet un Sant Llàzer" que significa estar en molt mal estat. Encara que dit personage no fon santificat per l'iglésia, fon considerat sant popularment, sobretot entre els més pobres.

Lázaro