Josepa

Josep*(♂) i Josepa*(♀)
Hipocorístics: Pep*(♂), Pepico(♂), Pepa*(♀) i Pepica(♀)

Orige i significat

De l'hebreu, se li atribuïxen els significats "Deu ha borrat" i "que Deu afigga [un atre fill]" per dos passages de la Bíblia referits a Josep, patriarca, i fill de Jacop i Raquel.

Observacions

Nom d'alguns personages de l'Antic Testament. La seua gran popularitat es deu a Sant Josep de Nazaret, pare adoptiu de Jesús de Nazaret i marit de la Mare de Deu.

Sant Josep és patró de la família, del treball, i de l'Iglésia universal.

En castellà

José