Noms Valencians
castellà

Ismael 

Ismael 

De l'hebreu, "Deu escolta" o "Deu ha escoltat".

Nom bíblic del fill del patriarca Abraham i sa esclava Agar. D'Ismael naixqué la tribu dels ismaelites, d'on provenen les tribus àraps, per això els àraps el consideren el pare de sa nació.

Ismael