Noms Valencians
castellà

Hilda 

Hilda 

Del germànic, hipocorístic de numerosos noms femenins composts pee un radical que significa "combat".

Hilda