Noms Valencians
castellà

Henedina 

Henedina 

D'orige incert, encara que n'hi ha qui el relaciona en el grec, "ser complaent".

Henedina