Noms Valencians
castellà

Hèctor 

Hèctor 

D'orige incert, possiblement pre-grec, encara que tradicionalment s'ha interpretat com a grec, "el defensor" o "l'administrador".

Héctor