Noms Valencians
castellà

*Gabriel  i *Gabriela 

*Gabriel  i *Gabriela 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

D'orige incert, podria ser d'orige hebraic significant "força de Deu" o "home de Deu".

Nom de l'àngel anunciador en l'Antic i el Nou testament, nomenat arcàngel en la lliteratura apòcrifa, és el mensager de Deu.

Patró dels empleats de correus i de telecomunicacions.

Gabriel