Noms Valencians
castellà

*Fabiola 

*Fabiola 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Diminutiu llatí de Fabi.

Fabiola