Eulària

Eulària(♀)

Orige i significat

És un hipocorístic del nom Eulàlia.

En castellà