Esperança

Esperança(♀)

Orige i significat

Procedent de l'advocació de la Mare de Deu de l'Esperança, alusiva a una de les tres virtuts teologals.

En castellà

Esperanza